fbpx

10 powodów dlaczego warto zadbać o autorskie prawa majątkowe do strony internetowej

22 kwietnia, 2021
Czy wykonawca Twojej strony internetowej przekazał Ci autorskie prawa majątkowe? Jeśli nie, to zadbaj o ten szczegół. W świetle prawa nie możesz z niej korzystać, bo nie jesteś jej twórcą. Tylko twórca (lub następca prawny) ma prawo korzystać z dzieła. Sprawdź 10 powodów dlaczego warto zadbać o autorskie prawa majątkowe.

Autorskie prawa majątkowe są uprawnieniem, które posiadają majątkowy charakter i zostały stworzone w oparciu o prawo własności. Jeśli chcesz wykorzystywać utwór (np. stronę internetową, logotyp, tekst marketingowy lub artykuł na blogu) musisz mieć zgodę autora. Bezwzględna zasada czyni twórcę jedynym uprawnionym do posługiwania się lub rozporządzania dziełem i każdy musi przestrzegać prawa.

Artykuł 17 ustawy o prawie autorskim stanowi o tym, że Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu. Warto jednak pamiętać, że istnieją wyjątki (tzw. dozwolonego użytku), które zwalniają od posiadania zgody właściciela praw majątkowych do korzystania lub rozporządzania dziełem.

Czas ochrony autorskich praw majątkowych

Autorskie prawa majątkowe są ograniczone w czasie, a czas określa ustawa. Czasu nie można wydłużyć i skrócić, a bieg terminu należy liczyć w pełnych latach. Na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (o ile nie stanowi ona inaczej), autorskie prawa majątkowe gasną po upływie 70 lat:

 • od śmierci twórcy, a do utworów współautorskich - od śmierci współtwórcy, który przeżył pozostałych,
 • w odniesieniu do utworu, którego twórca nie jest znany - od daty pierwszego rozpowszechnienia (czyli od daty udostępnienia utworu publiczności za zezwoleniem twórcy), chyba że pseudonim nie pozostawia wątpliwości co do tożsamości autora lub jeżeli autor ujawnił swoją tożsamość,
 • w odniesieniu do utworu, do którego autorskie prawa majątkowe przysługują z mocy ustawy innej osobie niż twórca - od daty rozpowszechnienia utworu, a gdy utwór nie został rozpowszechniony - od daty jego ustalenia,
 • w odniesieniu do utworu audiowizualnego - od śmierci najpóźniej zmarłej z wymienionych osób: głównego reżysera, autora scenariusza, autora dialogów, kompozytora muzyki skomponowanej do utworu audiowizualnego.
autorskie prawa majątkowe
10 powodów, że warto zadbać o autorskie prawa majątkowe.

Zadbaj o to, aby mieć prawo do dalszej odsprzedaży dzieła w zakresie nabytych praw autorskich i majątkowych bez zgody autora dzieła i bez dodatkowego wynagrodzenia. Co powinno się znaleźć w oświadczeniu o przekazaniu autorskich praw majątkowych? Przeniesienie praw autorskich powinno obejmować wszystkie znane pola eksploatacji, a w szczególności:

 1. Trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub poprzez wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami;
 2. Stosowanie, wprowadzanie, wyświetlanie, przekazywanie i przechowywanie niezależnie do formatu, systemu lub standardu;
 3. Użyczenie, najem lub dzierżawa;
 4. Publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne udostępnianie Utworu w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
 5. Wprowadzanie do pamięci komputera;
 6. Rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych;
 7. Nadawanie za pomocą fonii lub wizji, w sposób bezprzewodowy (drogą naziemną i satelitarną) lub w sposób przewodowy, w dowolnym systemie i standardzie, w tym także poprzez sieci kablowe i platformy cyfrowe;
 8. Opracowanie, przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji utworu;
 9. Zezwolenie na tworzenie opracowań, przeróbek i modyfikacji Utworu, prawo do rozporządzania opracowaniami, przeróbkami i adaptacjami Utworu oraz prawo udostępniania ich do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji; a przypadku utworów stanowiących program komputerowy  lub serwis internetowy także:
 10. Prawo do zwielokrotniania kodu lub tłumaczenia jego formy (dekompilacja), włączając w to prawo do trwałego lub czasowego zwielokrotniania w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, a także opracowania (tłumaczenia, przystosowania lub jakichkolwiek innych zmian) bez ograniczania warunków dopuszczalności tych czynności, w szczególności, ale nie wyłącznie, w celu wykorzystania dla celów współdziałania z programami komputerowymi lub rozwijania, wytwarzania lub wprowadzania do obrotu, użyczania, najmu, lub innych form korzystania o podobnej lub zbliżonej formie.

Przekazanie autorskich praw majątkowych do strony internetowej powinno być obowiązkiem wykonawcy. Potrzebujesz gotowego wzoru? Napisz do nas. Potrzebujesz wsparcia marketingowego? Skontaktuj się z agencją Kobaltowy.

Źródło artykułu

Ostatnio na blogu

Jak przeprowadzić kampanię wyborczą na Facebooku? Poradnik dla szefa sztabu wyborczego.
Wielu z kandydatów w nadchodzących wyborach zastanawia się jak przeprowadzić kampanię wyborczą na Facebooku? Skoro ten kanał komunikacji wydaje się ...
Czytaj dalej
Strona internetowa Fundacji Zwierzęta Niczyje
Strona internetowa Fundacji Zwierzęta Niczyje w Suwałkach to w praktyce "pierwszy kontakt" z internautami, którym los pokrzywdzonych zwierząt nie jest ...
Czytaj dalej
Strona internetowa dla dystrybutora balii ogrodowych
Strona internetowa dla dystrybutora balii ogrodowych to kolejny zrealizowany projekt, który wykonaliśmy na zlecenie jednego z polskich przedsiębiorców. Strona internetowa ...
Czytaj dalej
pencilearthbullhornchevron-upmenu-circlecross-circle
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram